news
1401/2/6

نخستین رویداد تحول و نوآوری فناورانه در حوزه حمل ونقل جاده ای

نخستین رویداد تحول نوآوری فناورانه در حوزه حمل ونقل جاده ای تحت عنوان رویداد TechnoTransport2022 با مشارکت کلیه بازیگران زیست بوم حمل ونقل دانش بنیان کشور اعم از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته و دانشگاه تهران در راستای اجرای برنامه های تحول گرایانه و دانش بنیان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از 25 اردیبهشت ماه سال جاری (1401) مطابق برنامه ریزیهای صورت گرفته توسط دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد حمل و نقل برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان با بیان این مطلب اظهار داشت: امروزه با گسترش روز افزون توسعه فناوریهای جدید، استفاده و بکارگیری محصولات و ایده های فناورانه و دانش بنیانی و استارت آپی و نخبگان کشور بعنوان راهکارهای تحولی در صنعت حمل و نقل بیش از پیش میسر شده و موجب شکوفایی این صنعت خواهد شد.

وی افزود: برگزاری رویداد علمی و فناورانه با استفاده از الگوهای نظام مند و بین رشته ای یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی و رویکرد شعار سال در تولید دانش بنیان ، خدمات حمل و نقل جاده ای محسوب میشود. همچنین در راستای شناسایی ایدههای نوین مبتنی بر توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان، و حمایت از توسعه بهره برداری و تجاری سازی انها میتواند منتج به افزایش سرمایه ملی در صنعت حمل و نقل گردد.

امانی خاطر نشان کرد :

رویداد تخصصی TechnoTransport2022مبتنی بر فرآیند نظام‌مند مدیریت طراحی و توسعه محصولات دانش بنیان و استارت آپی و بر اساس الگوی نوین فرآیند شتابدهی و با هدف بکارگیری دستاوردهای رویداد در موضوعات تخصصی حوزه حمل و نقل جاده ای برنامه ریزی شده است.

رئیس این سازمان برخی از موضوعات مورد نظر در این رویداد را بشرح زیر اعلام کرد:

• فناوریهای هوشمند حمل ونقل عمومی جادهای
• محصولات و خدمات جدید مبتنی بر فناوری
• آرامش روانی و رضایتمندی ذینفعان زیست بوم کسب و کار فعال در حمل ونقل عمومی جاده ای
• توانمندسازی بازیگران زیست بوم حمل ونقل عمومی جاده ای
• ایمنی حمل ونقل عمومی جاده ای و مدیریت بحران (تاکید بر رویکرد پیشگیرانه، هوشمند سازی و روشهای سیستماتیک)
• حمل و جابه جایی محموله های خطرناک و محمولات ترافیکی
• ایده های نوسازی، توسعه و بهسازی و بهینه سازی( تطبیق بار و بارگیر) ناوگان جاده ای
• چگونگی استقرار استانداردها و راه حل های GS1 در حوزه حمل و نقل جاده ای(لجستیک)
• ضرورت ایجاد تشکل های تخصصی حمل و نقل جاده ای(افزایش کارایی تشکل های کارفرمایی و کارگری)
• متناسب سازی زیر ساختهای حمل و نقل عمومی جاده ای بر اساس نیازهای جاری و آتی
• ترانزیت کالا و مسافر در حوزه حمل و نقل عمومی جاد ه ای(روشهای مزیت بخشی به کریدورهای عبوری از ایران- ایفای نقش برجسته در ترانزیت و....)
• شکوفایی اقتصادی حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر از مسیر تولید و عرضه خدمات حمل و نقل مسافر در شرکتهای حمل و نقل
• روشها و ابزارهای نوین شفاف سازی تبادلات مالی مبتنی بر فناوری در حوزه تولید و عرضه خدمات حمل و نقل عمومی جاده ای
• هویت بخشی و ارتقاء جایگاه اجتماعی رانندگان حرفه ای بخش حمل و نقل عمومی جاده ای
• روشهای خلاقانه آموزش حرفه ای رانندگان و مدیران شرکتهای حمل و نقل
• نگاه شبکه ای و یکپارچه سازی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی جاده ای (کالا و مسافر داخلی و بین المللی)
• راهکارهای عرضه حواله (تیکت) حمل و نقل جاده ای در بورس کالا
• روشهای ارتقای تاب آوری سیستم حمل و نقل جاده ای
• الگوی حمایت و تامین مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی
• ایده آزاد در حوزه حمل ونقل جادهای


امانی تصریح کرد:
در رویداد مذکور پس از اعلام فراخوان جذب ایده های نواورانه، طرح های نوآور بر اساس سطح آمادگی فناوری دسته بندی می شوند و سپس در مسیر شتابدهی با استفاده از روشهای نوین مدیریت طراحی و توسعه محصول چابک و مهندسی کسب وکار با کمک شتابدهنده تخصصی سازمانی حمل و نقل پیشرفته در سه بخش پیش شتابدهی، شتابدهی و پسا شتابدهی توسعه مییابند. از ویژگیهای مهم این رویداد حمایت معاونت علمی وفناوری از تجاری سازی طرح های منتخب، استفاده از شبکه های سرمایه گذاری داخلی وخارجی برای تجاری سازی طرح های منتخب توسط شتابدهنده وحمایت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از محصولات مبتنی بر حل مسایل محورهای رویداد می باشد. در ضمن جوایز نفیسی برای طرحهای منتخب درنظر گرفته شده است. دبیرخانه برگزاری رویداد در محل مرکز پژوهشی مهندسی کسب وکارو توسعه محصول نوین دانشگاه تهران خواهد بود و نحوه برگزاری بصورت وبینار وکارگاههای تخصصی مجازی میباشد.

منبع:rmto.ir