news
1401/3/23

برگزاری دوره آموزشی مدیریت کنترل پروژه

برگزاری دوره آموزشی  مدیریت کنترل پروژه با رویکرد سیستمی شدن و پیاده سازی نظام یکپارچه IMS در پروژه ها در مدت 120 ساعت  در شرکت حمل و نقل توکا با حضور تعدادی از  مدیران و نمایندگان  واحدهای مختلف .                                                                   

  روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا