news
1401/5/10

ثبت رکورد بارگیری چهل دستگاه مکانیزم شرکت حمل و نقل توکا

ثبت رکورد بارگیری چهل دستگاه مکانیزم شرکت حمل و نقل توکا و بارگیری رول از فولاد مبارکه به مقصد شهرک صنعتی کاوه ساوه در *یک روز توسط واحد راهبری و رانندگان عزیز شرکت حمل و نقل توکا* 
روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا